Vedtægter    
 

 

Startside
Simon
Esben
Jesper
Vedtægter
Hold 202
Billedgalleri
Nyheder

 

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSJURIDISK

KAFFELOGE

§ 1

NAVN OG HJEMSTED

1. Foreningens navn er Erhvervsjuridisk Kaffeloge, forkortet EJKL. Dens hjemsted er København.

 

§ 2

FORMÅL

1. Logens formål er:

a. at samle erhvervsjurastuderende omkring en fælles interesse for kaffe og erhvervsjura,

b. at tilbyde kaffearrangementer og –ordninger til logens medlemmer,

c. at forestå såvel kaffecentrerede såvel som generelle selskabelige sammenkomster.

 

§ 3

MEDLEMMER

1. Som A-medlemmer af logen kan optages kaffedrikkende erhvervsjuridiske studerende ved Handelshøjskolen i København, herefter benævnt Handelshøjskolen.

2. Som B-medlemmer af logen kan optages personer, der ikke opfylder betingelserne i § 3 stk. 1.

3. Udmeldelse kan ske ved:

a. skriftlig udmeldelse til logens bestyrelse,

b. manglende opfyldelse af betingelserne i § 7 stk. 1 til 5.

4. Logens bestyrelse er til enhver tid bemyndiget til at eksludere medlemmer af logen, som forbryder sig imod nærværende vedtægter eller de etiske regler der gør sig gældende ved al indtagelse af kaffe.

 

§ 4

GENERALFORSAMLINGEN

1. Logens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2. Generalforsamlingen mødes ordinært hvert år ultimo oktober

3. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, i forbindelse med forslag til ændring af nærværende vedtægter eller opløsning af logen.

4. Generalforsamlingen drøfter og tager stilling til logens aktuelle situation og eventuelle ændringer til nærværende vedtægter noget medlem måtte ønske gennemført.

5. Generalforsamling vælger en bestyrelse på 3 medlemmer.

6. Valgperioden for bestyrelsen er 1 år. Genvalg kan finde sted.

7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde primo oktober.

8. Generalforsamlingens dato bekendtgøres medio oktober. Med indkaldelsen skal medfølge dagsorden samt indkomne forslag jf. § 4 stk. 7.

 

§ 5

BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, er logens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

2. Bestyrelsen mødes ordinært minimum en gang ugentligt.

3. Det i § 5 stk. 2 nævnte mødeinterval kan afviges:

a. mod større hyppighed ved travlhed i forbindelse med de for medlemmerne fælles aktiviteter, og i øvrigt som ønsket,

b. mod mindre hyppighed i forbindelse med sygdom, ferie og lignende begivenheder.

 

4. Bestyrelsen leder logen i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Den har med disse begrænsninger den fulde myndighed til at handle på logens vegne.

5. Bestyrelsen vælger af sin egen midte formand, næstformand samt 1 menigt bestyrelsesmedlem.

6. Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal.

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst formand samt næstformand eller det menige bestyrelsesmedlem er tilstede.

8. Bestyrelsen alene træffer beslutninger angående eventuelle nye A-medlemmers optagelse.

 

§ 6

GÆSTEDELTAGELSE

 

1. Logens medlemmer kan efter aftale med logens øvrige medlemmer medbringe gæster til logens arrangementer.

2. De i § 6 stk. 1 nævnte personer er derefter at betragte som B-medlemmer, indtil deres deltagelse ved logens arrangementer ophører.

 

§ 7

MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER OG KRAV

1. De i § 3 stk. 1 nævnte A-medlemmer forpligtiger sig til:

a. Til hver en tid at respektere og overfor udenforstående moralsk såvel som fysisk forsvare logen og øvrige A-medlemmer,

b. Til stadighed at overholde de forpligtigelser der pålægges ifølge Kaffeordningen, jf. § 9 stk. 1 til 8,

c. På intet tidspunkt overfor udenforstående at afsløre detaljer eller viderebringe informationer angående logen, der måtte anses at være af en sådan karakter, at viderebringelse heraf ville skade logen eller på anden måde stille denne i en ufavorabel situation.

2. De i § 3 stk. 2 nævnte B-medlemmer forpligtiger sig til på ethvert tidspunkt uden forbehold eller tøven at respektere og overholde de krav og bestemmelser der måtte fremsættes af de i § 3 stk. 1 nævnte A-medlemmer.

3. De i § 3 stk. 1 nævnte A-medlemmer har ved besøg, formelle såvel som uformelle, hos de øvrige medlemmer af logen til hver en tid krav på at få serveret kaffe hvis denne forefindes og dette er ønsket.

4. Den i § 7 stk. 3 nævnte kaffe skal opfylde de betingelser der stilles i § 8 stk. 1 til 7.

5. Ved påberåbelse af § 7 stk. 3 skal almene regler for anstændig opførsel og moral overholdes.

 

§ 8

KAFFEN OG DENS KVALITET

1. Disse regler gælder for al kaffe der måtte serveres ved møder i logen, formelle såvel som uformelle og såvel privat som ved aktiviteter på Handelshøjskolen.

2. Al kaffe skal brygges ved hjælp af friskkogt vand (92 - 94 grader celsius) og friskmalede kaffebønner.

3. Pulverkaffe, frysetørret kaffe, levn fra krigsperioder og lignende erstatningsprodukter accepteres ikke.

4. Ingen kaffe må som udgangspunkt tilsættes sukker, mælk, fløde, alkohol eller lignende produkter.

5. De i § 8 stk. 3 & 4 nævnte restriktioner kan undtagelsesvis afviges, hvis og såfremt dette udtrykkeligt ønskes af de logemedlemmer, til hvis nydelse kaffen måtte formodes at blive fremstillet.

6. Al kaffe skal være af en styrke der falder i smag blandt flertallet i logen, idet der dog til stadighed bør tages højde for opretholdelse af et konsistent højt koffeinniveau.

7. Forsøg med og afprøvning af forskellige sorter kaffe, det værende sig amerikanske, afrikanske eller lignende, er tilladt, idet der dog til stadighed bør foreligge en konsistent høj kvalitet ved det serverede produkt.

 

§ 9

KAFFEORDNINGEN

1. Ordningens hovedformål er:

a. at tilvejebringe et økonomisk favorabelt alternativ til de på Handelshøjskolen gældende kaffepriser,

b. at øge de i § 3 stk. 1 nævnte A-medlemmers motivation til og glæde ved til stadighed at møde frem til de af Handelshøjskolen arrangerede forelæsninger,

c. ligeledes at øge disse A-medlemmers motivation til og glæde ved til stadighed at møde frem til de af logen arrangerede arrangementer der måtte finde sted på Handelshøjskolen.

2. Kaffeordningen knytter sig udelukkende til aktiviteter der måtte finde sted på Handelshøjskolen.

3. Hvert A-medlem af logen forpligtiger sig til i overensstemmelse med en nærmere fastlagt turnusordning og som udgangspunkt minimum 5 dage i træk at medbringe så stor en mængde friskbrygget kaffe, som det måtte anses rimeligt og muligt og som udgangspunkt minimum 1 liter.

4. Dette A-medlem forpligtiger sig ligeledes til, så vidt det findes muligt, at tilvejebringe krus eller kopper i tilpas stort kvantum til indtagelse af den i § 9 stk. 3 nævnte kaffe.

5. Den i § 9 stk. 3 nævnte kaffe er som udgangspunkt beregnet til servering for øvrige fremmødte A-medlemmer af logen.

6. § 9 stk. 5 kan afviges hvis:

a. et utilstrækkeligt antal A-medlemmer af logen er fremmødt,

eller

b. det vedtages ved afstemning af de fremmødte logemedlemmer.

7. Den i § 9 stk. 3 nævnte kaffe skal til stadighed overholde de krav der stilles i § 8 stk. 1 til 7.

8. Undlader man at overholde § 9 stk. 3 er man forpligtiget til enten:

a. at indkøbe minimum en kop/et krus kaffe til hvert fremmødt A-medlem af logen, enten på Handelshøjskolen eller hos eventuelle eksterne forhandlere heraf,

eller

b. at tilvejebringe kaffe til logen i endnu en dag ud over de normalsatte 5 dage.

 

§ 10

ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

1. Nærværende vedtægter kan kun ændres ved behandling på generalforsamlingen jf. § 4 stk. 4.

2. Ved ekstraordinært indkaldte generalforsamlinger skal forslag til ændringer til vedtægterne gøres samtlige A-medlemmer af logen kendelige senest ved indkaldelsen og minimum 7 dage inden generalforsamlingens afvikling.

3. Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun ske ved kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 11

OPLØSNING AF LOGEN

1. Logen er fra vedtægternes tiltrædelse uopløselig.

 

§ 12

DATERING

1. Erhvervsjuridisk Kaffeloge er stiftet den 5. september 2000.

2. Kaffelogens bestyrelse tiltræder vedtægterne d. 27. februar 2001